14.4. Ailan kirje

Hyvät ystävät!

Eduskuntavaalien 2019 kierrokseni päättyivät eilisiltana. Sunnuntaina julistan jo omalta osaltani vaalirauhan. 

Ennakkoon on äänestänyt lähes ennätysmäärä kansalaisia mutta varsinaisena äänestyspäivänä äänestämään lähtee vielä suuri joukko äänioikeutettuja- näin toivon ja tähän kannustan ja kehotan teitä kaikkia. Toivon, että tarjoatte kyytiä äänestyspaikoille myös heille, joiden on vaikea sinne muuten päästä.

Kysymyksessä ovat monella tavalla kohtalonvaalit. Saako pääministeri Juha Sipilän hallituksen linja jatkoa. Tarvitsemme edelleen vahvaa talouskasvua ja työllisyyttä jos aiomme selvitä tulevista haasteista. ”Kakun leipominen” on ollut välttämätöntä edellisen hallituskauden talouskatastrofin jäljiltä. Silloinen hallitus otti miljoona velkaa tunnissa ja sai aikaan 100.000 uutta työtöntä. Nyt valtiontalous on saatu tasapainoon ja uusia työpaikkoja syntymään 140.000! Monessa perheessä on voitu juoda aamukahvit huojentuneina, perheen vanhemmat ovat saaneet työpaikan. Leikkauspäätökset olivat kipeitä mutta välttämättömiä, jotta tähän hyvään talous- ja työllisyystilanteeseen päästiin.

Kohtalonvaalit nämä vaalit ovat myös siksi, että meillä on puolueita, joiden mielestä koko Suomen pitäminen kehityksen kärryillä ei ole tärkeää. Maaseudun puolustajia näyttävät olevan vain Keskusta ja Golfvirta, totesi pääministeri Juha Sipilä blogissaan. Hän on oikeassa. Meillä on jo pitkään ”rakennettu” Suomea uudestaan pääkaupunkiseudulle - jäljet pelottavat. Kolikon kääntöpuolella ovat esimerkiksi sosiaaliset ongelmat, joita pääkaupunkiseudulla ei ole onnistuttu taklaamaan.

Suomi on maakuntien maa, jossa ovat luonnonvarat kuten metsät. Järkevä ja maailman parhaiten hoidettu metsätalous tuo meille välttämättömiä vientituloja ja biotalous on tulevaisuuden elinehtomme.  Maakunnissa pitää voida opiskella ja tehdä työtä yhtä lailla kuin kaupunkikeskuksissa ja pääkaupunkiseudullakin. Meidän on entistä vahvemmin vahvistettava maakuntien vahvuuksia ja kehitystä kaikkialla Suomessa. Hyvinvoinnin on ulotuttava jokaiseen kuntaan ja kaikille asukkaille.

Omat vaalikierrokseni ja satojen ihmisten kanssa käymäni keskustelut ovat olleet antoisia ja sykähdyttäviä. Nyt kansalaiset ovat saapuneet sankoin joukoin tapaamaan ehdokkaita ja todella halunneet keskustella ja tuoda terveisiä kansanedustajille ja kansanedustajaehdokkaille. Eläkeläisten verotus, omaishoito, vanhusten hoiva, koulutus, asumismenojen kohtuullistaminen, työssä jaksaminen, talous- ja työllisyys, ilmastonmuutoksen toimet Suomessa....monenmoiset aiheet ovat olleet esillä turuilla ja toreilla. Suomi ei ole edelleenkään ”valmis” ja paljon työtä on edessä. Ilokseni olen kuitenkin saanut kertoa myös siitä, mitä kaikkea hyvää olemme tällä vaalikaudella saaneet aikaan. Pitkä lista niistä on tässä viestini alla.

Olen iloinen ja onnellinen saamastani hyvästä palautteesta. ”Olet tehnyt hyvää työtä siellä eduskunnassa, ”olen seurannut tekemisiäsi ja olen tyytyväinen työhösi”, ”sinua minä olen äänestänyt ennenkin ja teen sen nytkin”, ”tsemppiä ja jaksamista” - näin minulle on tultu kertomaan. Se lämmittää ja auttaa jaksamaan.

Nyt jos koskaan äänestäminen on todella tärkeää ja vain äänestämällä voi vaikuttaa Suomen tulevaan suuntaan. Emme varmasti halua näivettyvää Suomea ja vaan kasvun ja yhä lisääntyvän työllisyyden Suomen, jossa on jatkossakin liikkumavaraa tukea heitä, jotka tukea tarvitsevat. Äänestämättä jättämisellä kukaan ei voi vaikuttaa - avointa ”valtakirjaa ” ei kannata antaa kenelle tahansa.

Paloniemen Aila 

Kansanedustaja ja kansanedustajaehdokas  ( kesk) numero 47

 

 Tässä pitkä lista Sipilän hallituksen hyvistä päätöksistä kuluneella vaalikaudella !

1. Per­hei­den ko­ti­pal­ve­lua vah­vis­tet­tiin.
2. Päi­vä­hoi­to­mak­su­ja alen­net­tiin.
3. Pie­nim­piin äi­tiys­päi­vä­ra­hoi­hin teh­tiin lä­hes 80 eu­ron ko­ro­tus. Myös lapsilisiin tehtiin yksinhuoltajakorotus.
4. Ta­kuu­e­läk­kei­tä ko­ro­tet­tiin yh­teen­sä 38 eu­roa kuu­kau­des­sa.
5. Omais­hoi­ta­jil­le taat­tiin vä­hin­tään kak­si lo­ma­päi­vää kuu­kau­des­sa
6. Lää­ke­kor­vaus­ten oma­vas­tuu­ta alen­net­tiin.
7. Yrit­tä­jien per­heen­jä­se­net sai­vat oi­keu­den työt­tö­myys­tur­vaan.
8. Opin­to­tu­keen tuli per­heel­li­sil­le opis­ke­li­joil­le koh­den­net­tu huol­ta­ja­ko­ro­tus.
9. It­se­näi­ses­ti asu­van 18-vuo­ti­aan opin­to­ra­haa pa­ran­net­tiin.
10. Opis­ke­li­jat siir­ret­tiin ylei­sen asu­mis­tu­en pii­riin.
11. Opin­to­tu­keen op­pi­ma­te­ri­aa­li­li­sä vä­hä­va­rai­sil­le.
12. Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­jat pää­si­vät YTHS:n pii­riin.
13. Syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien nuo­rien mää­rä vä­he­ni 14 000.
14. Opis­ke­lua työt­tö­myy­se­dul­la hel­po­tet­tiin.
15. Yrit­tä­jyys on mah­dol­lis­ta aloit­taa työt­tö­myys­tur­val­la.
16. Äi­din työ­nan­ta­jal­le 2 500 eu­ron vau­va­ra­ha.
17. Maa­ta­lou­del­le ra­ken­net­tiin krii­si­tu­ki­pa­ket­ti.
18. Li­han al­ku­pe­rä­mer­kin­tä ra­vin­to­lois­sa tuli pa­kol­li­sek­si.
19. Kaup­po­jen ja par­tu­ri-kam­paa­moi­den au­ki­o­lo­a­jat va­pau­tet­tiin.
20. So­ta­ve­te­raa­nien ko­to­na an­net­ta­vat pal­ve­lut saa­tiin sa­mal­le ta­sol­le so­tain­va­li­dien kans­sa.
21. Pie­ni­tu­loi­set va­pau­tet­tiin Yle-ve­ros­ta.
22. Väy­lien pe­rus­kor­jauk­seen koh­den­net­tiin mil­jar­di eu­roa yli­mää­räis­tä
23. Pi­ka­vi­peil­le ase­tet­tiin 20 pro­sen­tin kor­ko­kat­to.
24. Lap­seen koh­dis­tu­vien sek­su­aa­li­ri­kos­ten ran­gais­tuk­sia ko­ven­net­tiin.
25. Pu­ret­tiin yli 300 nor­mia.

JA EN­NEN KAIK­KEA:

26. Jul­ki­sen ta­lou­den ali­jää­mä ta­soit­tui ja ve­lak­si elä­mi­nen lop­pui.
27. Työl­li­syy­sas­te nou­si 72,6 pro­sent­tiin, kun 140 000 uut­ta ih­mis­tä sai töi­tä.
28. Ko­ko­nais­ve­ro­as­te ale­ni.

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top