Valtiovarainvaliokunta: talouden kasvu hidastuu ja tuleviin menopaineisiin on varauduttava

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi vuoden 2019 talousarvioesitystä koskevan mietintönsä (VaVM 28/2018 vp). Talousarvion loppusumma on noin 55,5 miljardia euroa, mikä on noin 0,3 miljardia euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinainen talousarvio. Talousarvioesitys on 1,6 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla.


Valtiovarainvaliokunta kohdistaa mietinnössään lisäyksiä mm. liikenneväyliin, tutkimukseen ja osaamiseen, lasten liikkumiseen sekä ympäristönsuojelun ja turvallisuuden edistämiseen. Valiokunnan osoittamat lisäresurssit ovat yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Suurimmat määrärahalisäykset osoitetaan liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen (25,3 milj. euroa) ja koulutuksen, sivistyksen, kulttuurin sekä liikunnan  tukemiseen (14,2 milj. euroa). Rahoitusta osoitetaan myös terveydenhuollon tutkimukseen, ympäristönsuojeluun sekä maatalouden kannattavuuden parantamiseen.


Suomen talouden 2019 näkymät suotuisat, mutta tutkimusta, innovaatioita ja työllisyyttä edistettävä

Valiokunta toteaa, että Suomen talouden näkymät ovat edelleen suotuisat, mutta nopeimman kasvun arvioidaan olevan jo takanapäin. Suotuisa suhdanne ei kuitenkaan riitä poistamaan rakenteellisista ongelmista johtuvaa julkisen talouden rahoitusepätasapainoa. Valtion talousarvioesitys vuodelle 2019 on 1,6 miljardia euroa alijäämäinen, mikä katetaan lisälainanotolla. Vuoden 2019 lopussa valtionvelan arvioidaan olevan 109 miljardia euroa, mikä on noin 45 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
Valtionhallinto ja paikallishallinto pysyvät hieman alijäämäisinä ja siksi euromääräinen julkinen velka kasvaa edelleen 2020-luvun alkuvuosina.


Valiokunta pitää myönteisenä, että hallitus on noudattanut talouden säästöohjelmaa ja menokuria myös viimeisessä talousarvioesityksessään. Määrärahatasoa alentaa mm. kärkihankerahoituksen päättyminen, aiemmin tehdyt menoleikkaukset sekä työllisyystilanteen paraneminen. Työllisyysasteen arvioidaan nousevan vuoden 2019 aikana 72,4 prosenttiin ja vaalikauden aikana työllisten määrä on kasvanut yli 110 000 henkilöllä.


Valiokunta pitää myös erityisen hyvinä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan tehtyjä lisäyksiä ja korostaa niiden keskeistä merkitystä talouden kestävän kasvun sekä Suomen menestymisen vahvistamisessa. Liikenneväylien kunnossapidon ja kehittämisen uudistamista tulee valiokunnan mukaan linjata siten, että suunnittelu ja rahoitus pohjautuvat nykyistä pitkäjänteisempään päätöksentekoon.  Jatkossa tarvitaan edelleen toimenpiteitä myös työllisyyden ja työllisyysasteen parantamiseen. Työmarkkinoilla on selkeitä kohtaanto-ongelmia, minkä lisäksi rakenteellinen työttömyys on edelleen korkealla tasolla.


Julkisen talouden kestävyyden kannalta on keskeistä, että maakunta- ja sote-uudistus toteutetaan niin, että se vähentää julkisten menojen kasvua pitkällä aikavälillä ja vähentää näin kestävyysvajeeseen liittyvää painetta.

Yritystukijärjestelmää on kehitettävä valtiontalouden kannalta kustannustehokkaammaksi ja ilmastopoliittiset tavoitteet huomioivaksi. Valiokunta kiinnittääkin vakavaa huomiota niihin haasteisiin ja muutoksiin, joita hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (ICPP, Intergovernmental Panel on Climate Change) julkaisema raportti edellyttää. On välttämätöntä, että ilmastopolitiikan kunnianhimoa nostetaan. Tarvitaan aiempaa tehokkaampia, laaja-alaisempia ja radikaalimpia muutoksia ja suurempia päästövähennyksiä lähes kaikilla elämänalueilla. Nämä muutokset tulevat vaikuttamaan mm. talouden rakenteisiin, yhteiskunnan toimintojen suunnitteluun sekä julkiseen talouteen. Valiokunta korostaa myös tässä yhteydessä tutkimusinvestointien merkitystä ilmastonmuutosta hillitsevien uusien innovaatioiden edistämiseksi.

Mietintöön sisältyy kuusi vastalausetta.


Täysistunnossa mietinnön käsittely alkaa maanantaina 17. joulukuuta, ja tavoitteena on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion 2019 lopullisesti perjantaina 21. joulukuuta.

 

Lisätiedot:

Valiokunnan puheenjohtaja Timo Kalli, 09 432 3037 
Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 09 432 2100

Valtiovarainvaliokunnan mietintö on saatavissa verkossa osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/VaVM_28+2018.aspx

Valtiovarainvaliokunnan tekemät muutokset talousarvioon (Liite) 

 

Popup Galleria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top